داکتر فرید حسرت نظیمی
متخصص امراض عمومی

به کلینیک ما در حومه زیگن خوش آمدید


داکتر امراض عمومی
سید احمد فرید حسرت نظیمیSiegtalstr. 2
57080 Siegen
تیلیفون: 0271 3878640
فکس: 0271 3878641

ساعات کار:
Monday - Thursday » 08 - 12 o'clock
Monday, Tuesday & Thursday » 16 - 18 o'clock
Friday » 08 - 13 o'clock