تدابیر منحصر به فرد صحی

. طب سوزنی
. اکوپرس (تداوی با فشار نقاط معین دربدن)
. تیراپی های سیروم
. ماساژ های گیلاس های مکیدنی
. ماساژ های مانویل
. تیراپی های گرم کننده
. تیراپی ها با خون خود مریض
. ماساژ برقی
. تیراپی با Moxa
. ارتقأ سیستم معافیتی بدن
. واکسین های سفری
. معاینات خاص خون (فکتور روماتیزم، هورمون ها، ویتامینها و ګروپ خون)
. مشوره های تغذیوی