آنچه در کلینیک اجرا میشود:

معاینات عمومی
تعرفه تداوی به داکتران متخصص دیگر
در صورت نیاز، عیادت مریض در منزل