تدابیر صحی

. معاینات محافظتی نوجوانان
. معاینات صحی عمومی
. معاینات سرطانی (معاینه ی جلدی، معاینه ی سرطانهای روده و پروستات)