معاینات صحی

. معاینات گراف قلب (معاینات راحت قلب، معاینات 24 ساعته ی قلب)
. معاینات 24 ساعته ی فشار خون
. تطبیق واکسین ها
. معاینات عمومی
. معاینات لابراتواری
. عملیات های مختلف (مداخله جراحی های کوچک)
. تیراپی های روانی
. تیراپی های درد
. پانسمان جروهات
. معاینات برای آماده گی عملیات
. تشخیص مریضی شکر
. معاینات ادرار
. پروگرام DMP برای مریضان شکر، قلب،استما و برانشیت مضمن